108 Names of Mahaswamiji


yatha nadyah syandamanah samudrestam gachchanti namarupe vihay |
tatha vidvannamarupadvimuktah paratparam purushmupaiti divyam ||

Shri Chidambar Mahaswamiji Ashtottarshatanamawali
(List of 108 names of Shri Chidambar Mahaswamiji)

 1. Om Shivayanamah
 2. Om Chidambarayanamah
 3. Om Shambhavenamah
 4. Om Chitprakashayanamah
 5. Om Harayanamah
 6. Om Vibhavenamah
 7. Om Bhagavateyanamah
 8. Om Nateshwarayanamah
 9. Om Sambhayanamah
 10. Om Yogindrayanamah
 11. Om Chidishwarayanamah
 12. Om Tillavanadhipayanamah
 13. Om Vyaghrapurishayanamah
 14. Om Sabhapatayeyanamah
 15. Om Munindrayanamah
 16. Om Dikshitendrayanamah
 17. Om Shankarayanamah
 18. Om Mahaguruveyanamah
 19. Om Guraveyanamah
 20. Om Maheshwarayanamah
 21. Om Rudrayanamah
 22. Om Nartananandbhairavayanamah
 23. Om Shivanandagunakarayanamah
 24. Om Trigunayanamah
 25. Om Nischalayanamah
 26. Om Avyayanamah
 27. Om Ananthrudayakashyandiranandanartakaynamah
 28. Om Chidambarkshetravasayanamah
 29. Om Nabhalingayanamah
 30. Om Amrutayanamah
 31. Om Advayayanamah
 32. Om Poornashambhaveyanamah
 33. Om Poornaharayeyanamah
 34. Om Poornenduprabhanirmalayanamah
 35. Om Poornanandanathasidhayanamah
 36. Om Poorneshayanamah
 37. Om Poornatatwavideyanamah
 38. Om Vishwatmaneyanamah
 39. Om Vishwasampoornayanamah
 40. Om Vishwotternayanamah
 41. Om Niranjanayanamah
 42. Om Martandatapasantustayanamah
 43. Om Martandavaradayakayanamah
 44. Om Muragodakrutavasayanamah
 45. Om Guruvanapurasthitayanamah
 46. Om Malaprabhadevanaditatavishramnanditaynamah
 47. Om Martandamhalasalakshmiputraroopaparashivayanamah
 48. Om Milaraputrayanamah
 49. Om Lakshmyambanandanayanamah
 50. Om Balayogirajayanamah
 51. Om Balyavatarleelakarineyanamah
 52. Om Balarshayeyanamah
 53. Om Balapoojitayanamah
 54. Om Mrudugajapranadatreyanamah
 55. Om Swamatrusanjeevaodhyatayanamah
 56. Om Pitradnyapalakayanamah
 57. Om Pitrusevadharmaparayanayanamah
 58. Om Martandajapasnlagnayanamah
 59. Om Martandarchanatatparayanamah
 60. Om Sookshmatisukshmagayatrimantrarthdhyananishtadhiyeyanamah
 61. Om Rahasyagamat-tatwadnyayanamah
 62. Om Vedavedangatatwavideyanamah
 63. Om Rahasyakushalayanamah
 64. Om Kaulayanamah
 65. Om samayineyanamah
 66. Om Samaydnyadhiyeyanamah
 67. Om Shrautakarmasuvidyatreyanamah
 68. Om Shrautakarmasutatparayanamah
 69. Om ardhasomakaladharineyanamah
 70. Om somapayanamah
 71. Om somayagakartreyanamah
 72. Om Chidagnikundasambhootalalitarchanakovodayanamah
 73. Om Vidyaprapakakhandamahayogapradarshakayanamah
 74. Om Kameshasundaridevisamashritavarakrutayeyanamah
 75. Om rameshwaranarasimhashrivigrahayanamah
 76. Om Dwaitabudhihantreyanamah
 77. Om hariharabhinnabrahmatatwadrustisudayanamah
 78. Om Savitrisaraswatishaktidwayeshayanamah
 79. Om Purushottamayanamah
 80. Om Rajaramakrutabhangashravanandamanasayanamah
 81. Om Narayanamunishivashatryadibudhasevitayanamah
 82. Om Venkateshakalahardushtamantrikadandakayanamah
 83. Om Mlenccharoopashriniwasadarshanalhadamanasayanamah
 84. Om artabandhaveyanamah
 85. Om artatranparayanasukomalayanamah
 86. Om Dukhartakrandanakrantaudwelitadayanidhayeyanamah
 87. Om Galavagramadukhartajanasantapadharakayamah
 88. Om Bahuvannadanasantushtayanamah
 89. Om Dainyadurbhikshavarakayanamah
 90. Om Anavrushtiativrushtirodhakayanamah
 91. Om Jagatampatayeyanamah
 92. Om krupayadrushtipatenaveshyakustanivarakayanamah
 93. Om Kaalamrutyuharanayanamah
 94. Om sarvarogartibhayanashakayanamah
 95. Om Vaidhavyadukhadaridrayabuddhinashadidaityahantreyanamah
 96. Om Kuvidyadarpajanitahamkrutichedakagranayeyanamah
 97. Om shoodropadeshakayanamah
 98. Om Vipradharmatatvaprakashakayanamah
 99. Om Karmabhaktidnyanayogashreyamargasurakshakayanamah
 100. Om Om Lokasangrahakartreyanamah
 101. Om Swavihitacharadarshakayanamah
 102. Om Muragodastavataravarishtayanamah
 103. Om Shivayogirajayanamah
 104. Om Sakrutastavanasantushtayanamah
 105. Om Smartrugaamineyanamah
 106. Om Krupakarayanamah
 107. Om Brahmavidhyatmikashaktisamaveshitachidvapusheyanamah
 108. Om Shrividyanandasamrajyabhishiktapareshwarayanamah

108 Names of Lord Shiv

 1. Om Sivaya namah
 2. Om Mahe-shwaraya namah
 3. Om Shambhave namah
 4. Om Pinaakine namah
 5. Om Sasi-shekha-raya namah
 6. Om Vama-devaya namah
 7. Om Virupakshaya namah
 8. Om Kapardhine namah
 9. Om Nila-lohitaya namah
 10. Om Shankaraya namah
 11. Om Shula-panine namah
 12. Om Khatvamgene namah
 13. Om Vishnu-vallabhaya namah
 14. Om Sipi-vistaya namah
 15. Om Ambika nadhaya namah
 16. Om Srikantaya namah
 17. Om Bhakta-vastalaya namah
 18. Om Bhavaya namah
 19. Om Sharwaya namah
 20. Om Trilo-keshaya namah
 21. Om Siti-kantaya namah
 22. Om Siva-priyaya namah
 23. Om Ugraya namah
 24. Om Kapaline namah
 25. Om Kaomarine namah
 26. Om Amdha-kasura-sudanaya namah
 27. Om Ganga-dharaya namah
 28. Om Lalaa-takshaya namah
 29. Om Kaala-kalaya namah
 30. Om Kripa-nidhaye namah
 31. Om Bheemaya namah
 32. Om Parashu-hastaya namah
 33. Om Mruga-panine namah
 34. Om Jata-dharaaya namah
 35. Om Kailasa-vasine namah
 36. Om Kavachine namah
 37. Om Katoraya namah
 38. Om Tripuran-takaya namah
 39. Om Vrushankaya namah
 40. Om Vrusha-bharudaya namah
 41. Om Bhasmo-dhulitha vigrahaya namah
 42. Om Sama-priyaaya namah
 43. Om Sarwamayaaya namah
 44. Om Traemurthaye namah
 45. Om Anishwaraya namah
 46. Om Sarwagnyaya namah
 47. Om Paramatmane namah
 48. Om Soma-suryagni-lochanaya namah
 49. Om Havishe namah
 50. Om Yagnya-mayaaya namah
 51. Om Somaya namah
 52. Om Pancha-vaktraya namah
 53. Om Sada-shivaya namah
 54. Om Vishveshwa-raya namah
 55. Om Virabhadraya namah
 56. Om Gana-nadhaya namah
 57. Om Praja-pataye namah
 58. Om Hiranya-retaya namah
 59. Om Durdharshaya namah
 60. Om Girishaya namah
 61. Om Giree-shaya namah
 62. Om Anaghaya namah
 63. Om Bhujanga-bhusha-naya namah
 64. Om Bhargaya namah
 65. Om Giri-dhanvine namah
 66. Om Giri-priyaaya namah
 67. Om Krutti-vasaya namah
 68. Om Pura-rataye namah
 69. Om Bhagavaye namah
 70. Om Pramadha-dipaya namah
 71. Om Mrutyunjayay namah
 72. Om Shukshma-tanave namah
 73. Om Jagadvayapine namah
 74. Om Jagad-gurave namah
 75. Om Vyoma-keshaya namah
 76. Om Mahasena-janakaya namah
 77. Om Charu-vikramaya namah
 78. Om Rudraya namah
 79. Om Bhuta-pataye namah
 80. Om Sthanane namah
 81. Om Ahirbhudnyaya namah
 82. Om Digamba-raya namah
 83. Om Ashta-murtaye namah
 84. Om Anekat-maya namah
 85. Om Satvikay namah
 86. Om Shudha-vigrahaya namah
 87. Om Shashwataya namah
 88. Om Khanda-parashave namah
 89. Om Ajaaya namah
 90. Om Pashavimo-chakaya namah
 91. Om Mrudaya namah
 92. Om Pashu-pataye namah
 93. Om Devaya namah
 94. Om Maha-devaya namah
 95. Om Avya-yaya namah
 96. Om Haraye namah
 97. Om Pusha-damta-bhethre namah
 98. Om Avya-graya namah
 99. Om Dakshadwara-haraaya namah
 100. Om Haraya namah
 101. Om Bhaganetrabhitre namah
 102. Om Avya-ktaya namah
 103. Om Saha-srakshaya namah
 104. Om Saha-srapadave namah
 105. Om Apavarga-pradaya namah
 106. Om Anantaya namah
 107. Om Tarakaya namah
 108. Om Para-meshwaraya namah

Stil more 108 Names of Lord Shankar

1. Aashutosh 2. Aja 3. Akshayaguna 4. Anagha
5. Anantadrishti 6. Augadh 7. Avyayaprabhu 8. Bhairav
9. Bhalanetra 10. Bholenath 11. Bhooteshwara 12. Bhudeva
13. Bhutapala 14. Chandrapal 15. Chandraprakash 16. Dayalu
17. Devadeva 18. Dhanadeepa 19. Dhyanadeep 20. Dhyutidhara
21. Digambara 22. Durjaneeya 23. Durjaya 24. Gangadhara
25. Girijapati 26. Gunagrahin 27. Gurudeva 28. Har
29. Jagadisha 30. Jaradhishamana 31. Jatin 32. Kailas
33 Kailashadhipati 34. Kailashnath 35. Kamalakshana 36 Kantha
37 Kapalin 38. Khatvangin 39. Kundalin 40. Lalataksha
41 Lingadhyaksha 42. Lingaraja 43. Lokankara 44. Lokapal
45. Mahabuddhi 46. Mahadeva 47. Mahakala 48. Mahamaya
49. Mahamrityunjaya 50. Mahanidhi 51. Mahashaktimaya 52. Mahayogi
53. Mahesha 54. Maheshwara 55. Nagabhushana 56. Nataraja
57. Nilakantha 58. Nityasundara 59. Nrityapriya 60. Omkara
61. Palanhaar 62. Parameshwara 63. Paramjyoti 64. Pashupati
65. Pinakin 66. Pranava 67. Priyabhakta 68. Priyadarshana
69. Pushkara 70. Pushpalochana 71. Ravilochana 72. Rudra
73. Rudraksha 74. Sadashiva 75. Sanatana 76. Sarvacharya
77. Sarvashiva 78. Sarvatapana 79. Sarvayoni 80. Sarveshwara
81. Shambhu 82. Shankara 83. Shiva 84. Shoolin
85. Shrikantha 86. Shrutiprakasha 87. Shuddhavigraha 88. Skandaguru
89. Someshwara 90. Sukhad 91. Suprit 92. Suragana
93. Sureshwar 94. Surapati 95. Tejaswani 96. Trilochana
97. Trilokpati 98. Tripurari 99. Trishoolin 100. Umapati
101. Vachaspati 102. Vajrahasta 103. Varada 104. Vedakarta
105. Veerabhadra 106. Vishalaksha 107. Vishveshwara 108. Vrishavahana