Bhaktanand Stotram


dnyeyam yat-tatpravakshami yajdnyamatma mrutmashnute |
anadi matparam brahma na sattannasduchyate ||

Shivabhakta Shivashastry Virachitam- - Bhaktananda Stotram

Shree chidambaram prasidatu || bhaktaanandsthotra prarambham || vandeham paramanand mandiram sundraananam || sambam jataambralambi shambram shreechidambaram ||1||

Asti bhati priyam cheti vastuprastuyate budhaim | tadastu swasti vistarannastu chaidambaram maham ||2||

Aavirastu mahatma may puratamShree chidambaram | mandhas sukhambhojam santwayannitim poorvakam ||3||

Dhyanti yasse vara sundar divyerupam devadayo hridi sada varadasse shambom | tam bhaktaposha matisandra dayakataksham dhyayameham sakal kashta vimukti hetum ||4||

Namostu mallhari sudhindraputra namostu vikhyat mahacharitra | namostu bhaktastuti patragatra | namo namastestu murarimitra ||5||

Nityam naumi saraswatipriyatam nirvaanasaukhypradam | nityanity vivek tatwaviditam nityostava Shreekaram || atyashcharyekatam vinod sadanam | vedant vinnishttitam || bhaktishreesukhalabdhye sukhavitachturye sausiddhaye ||6||

Vikshe kada kamal charu vishalnetram | premaspadam madurabhshana maryahruddyem || saundrya rupamarunadhar manchitangam | devisametmamrutaushu nidhnanantam ||7||

Tatssundaraasyam tadudararupam | tanmandhassyam tadanalpatejam || tanmaardvam choktishu tachharitram | kim varnayami shrutivagagammem ||8||

Yam drushtta paritushttimeti na janoodhayanti yam surayoo | gayantiha sugaayakaa yamanisham muhenti yam chaanganam || tam devam janalochanostavakaram vidwastabhamaddhegam | devibhyamanusevitam hrudi bhaje sarvarthadam saadaram ||9||

Vajrasharanamanantam vishwatam kirtimantam | kalikalushavinasham kantisaravakasham || shreetajanasurabhujam shishtta hrutpadmapoojam | jagadavanvicharam sarvavedantsaaram ||10||

Yaddarshanam sakal kashtta vimukti beejam | yadvam danam sakal bhagya vivrudhibeejam | yatpoojanam sakal moksha sukhaika hetustasainamo bhagavati shiva te sate astu ||11||

Bhabuva bhoomau parameshwaro asau | Chidambarakhaha sa shivo

Yasyaprasade sati bhakti bhaajam bhuktishcha muktishcha bhavatyayatnat | yasyavatare bhavasaryasaukhyam tameva devam sharanam vrujami ||13||

Vitara mayi kataksham vishwadanaika daksham kalushabhayavipaksham kamitam kalpavruksham | kumatinichashiriksham kumbhineedevapaksham | sakalabharanadiksham sarvada sadhurakshanam||14||

Aneeya neeramaneesuravarya jal | santarpane ghruamkari rayena yena | yasya prabhavamavibudhya maneeshino api samsherate nar iti shray tam sukhay ||15||

Sadadharam saram sakalanigamantopanishadam | chidakaram param duritamaya saunsarjaladhem || ahadhiram ghoram madayuta riponaam kratadhiyam manoogaram taram madansukumaram prati rame ||16||

Sarasasundara kantisuvigraham sitavibhuti vilepitafhalakam || pramadvikshnamarya janavratam | hrudaya pashya chidambar mishwaram ||17||

Ava nirantaramashrita manjasa | tava padambujsyugmamaham shraye || yadanu bhutamaghapaha manchitam vibudhayogijanaihrudayambujate ||18||

Swanandamrutavita trashnamamalaim saddwenjanaiyarjitam | nityam vastuvimarshanam sukhakaram saddyogavibhrjitam || supaprastuta bhakshanasthirarati bramhetaraasangatam | Shree chaidambarasatramiti ghanatam yogisha chittam yata ||19||

yesminnindrapurogaman suravaraam swasswahutitarpitaam santushtta abhavan pureva sudhaya devena yenaarchitam || yesmin bramhanadakshinavitaram ishttannabhakshadyalam | vaktum naiva chidambaraya cha namo yegnaya tasmainamha ||20||

Mrudulavimalropam maunirhrutpadma deepam | sumatijanasamipam rnashailendrachaapam || vidalita bahupapam vittavidyakalapam | vinamitavarabhupam vedmaiheham vitakopam ||21||

Yem pashyetamaghabhayam na hi pootamurtim | yo dhayataam hrudi irantaramavirasti || yatpujanena sukhinashcha bhavanti dhannystasmai ambaramahaguruve namostu ||22||

Pashyentu hrutsu parameshwaramadwitiyam | satyem param sakalpoornamavaptayogaam || Shreemachhidambaravibhum vayamadhya shambhum | pashyam eva chirasanchitapunnyalabhaat ||23||

Kashtam nashtam bhavatu bhavatat karyamasmakamishtam spashtam shishtam nijasucharitam dushtasau|| haarakarin || tushtam vrundam sujanvidusham bhrashtamatyentapapam | srushtau satyamiha tava tanorashtamurtee dharitryam ||24||

Santarpane mahati kashchidilopavishto | devalayoparishila shithilikrutangam || asminnkshane bhagavatam punaraptajivoo | devasse sandrakrupayaiva samutthitosou ||25||

Mahavataram mahaniyasaram | khalatidooram gatabhumibharam | bhavabdhiparam parivaravaram | bhavam sadaaram bhaja manasaaram ||26||

Yam maayayaa hatadiyam sudhiyopi nesham | jananti devamavanisurarakshanartham || kailasaparwatavaraadavatirya bhumau | tishtantamadbhutapadam sa chidambaresham ||27||

Samarethyam yadi bhaja tasse punnyemurtim | saanandam gamayati satwaram manastwam || yaa yogistutinavaratnabadhamala | dhyatrunaam hrudayatamorkadidhitirya ||28||

shudrasse margee vrajatam shirodhim | vyagrhashcha karshavarajasse ten | yassyaghnayokte | vimuktakantham | sa sukhi babhuvashu sa masam praprayat ||29||

Paalit bahuvidhakami chamikaramanikalapavrashagami || mama hrudi sukhaphalabhumi ramatam sa Shreechidambaraswami ||30||

Mahavichitrani manapriyani | santoshakarini satam shubhani | chidambareshasse jayanti loke | sada charitrani samanchitani ||31||

Sandrashttum sakalavanisuramukham sarve jana sanganam | sapatyam sahavahanam sasuhrudam santoshavanto gatam || Drushttwayam vinayanwitaa vara sabhamadhyasthitam shankaram | santushttam krutino babhuvuranisham tasmainamaha shambhave ||32||

Gangatirthadhare mahayativare rameshwaram gachhti swapnobhutwathi tam chidambaragurum gachheti shishaimsamamam || buddwayam rajatadrinayakamayam gatwabhisheke swayam | shaivam lingamavekkya vismit manaastasmai namaskurmahe ||33||

Vilasitamukhabimbam vishwapapadrishambam | vinatmunikadambam vedavidyavalambam || sujanamudavilambam sundaram Shreevidambam sakalasugunachumbam sambmideevilambam ||34||

Dhyeastudhim shivachidambara maadidevam | shobhayamaanvapushpam vidusham samaaje || anandayantmatikolavgvisheshai | mrandsmitena sahitairjanataam vinitaam ||35||

Tatpadau nama me mano niyamatastanmurtymevashrayem | tadhyanam kuru tam samarchaya vibhum vikshaswa tassyananam || tanmantram japa tachharitramanisham sankirtaniyam twaya | tatssevamiha navikaam bhavapayorashestwemurikuru ||36||

Sadho me shrunu bhashanam tava hitam vakshyamisaaram muda | devaanaam nagaropame gurunavagrame swayam shankaram || bhudevottam veshago viharate sandemutssrujya tam | pashyavashyemitaparam n bhavati pramannya metadwacham ||37||

Yam karmajale patitanvimudha | nudhartu kamovatatara devam || tameva pashyame puraarjiten punnyen bhuyopi chidambaresham ||38||

Satkrutam sarwada satkruti prarthitam sarva vedantvedhyam sadanandadam || maanitacharinam mauni hrutpujitam punnye laxmisatiputramevashraye ||39||

SundarShreeyutam mandahasananam | vandaniyarvindaabhapadadwayam || bindu mandarmaanandarupojwalam | punnye laxmi sati putramevashaye ||40||

Divyamalyambraalankrutibhrajitam | divyagandhanulepam krapalokanam | ahamnaughavratam Shreesabhamadhyagam punnye laxmi sati putramevashraye ||41||

Mohakam maayinaam rakshakam sadwida | kamadam kaminam dooragam papinam | mokshadam yoginam daivatam no gurum | punnyelaxmi sati putramevashraye ||42||

Harinam manavakarinam dushttasauharinam | sajjanoddharinam tarinam sevitam bhusurairbhavitam yogibhim punnyelaxmi sati putramevashraye ||43||

Papajalatavipavakam dhyayinaam | bhavukam kashtta sounsaranistarakam | satyavagwadinaousadgunalambinam| punnyelaxmi sati putramevashraye ||44||

Mandiram mandiram mandyananvito | gachhati swachhaya yam satam shreyase || tam dayamandiram sundarisundaram punnyelaxmi sati putramevashraye ||45||

Yatkathavarnanam punnyesampadanam | yasse padarchanam vashya saukhyavaham || yanmahanam sankirtanam bhagyadam punnyelaxmisatiputramevashraye ||46||

Maa gachha maa gachha madiya gehachhirram | vasa twam shmitabhaghyadaaye || trikala poojotsavalaalasana | masmakamishtta kuladevatasi ||47||

karadrutakalasham sumandayanam kalitavachobhiranunayantmaryan || nijajanakushalam suprachhamaanam | sharanamaham karunakaram hi yami ||48||

Tassye devaiye saraswatai savitraicha namo namha || yee chidambaradevasye patnauya gauricha jahnavi ||49||

Vratani chirnani bahuni nunam laxshayembaya purvabhaveshu satya || yaadhatta garbham rajatadrinatham | lokopakarotsukamadrataryem ||50||

Sotiva dhanne khalu saati dhannya | mallari viddwan mahati cha laxmi | satputra tameti yayo sa balashchidambresho jagatam pitahaso||51||

Chintayami hrudayambuje vibhum | chintitarthaphaladam chidambaram || yashchachara bhuvi mohayam jananmatrutat paritoshavardhanaha ||52||

Ashapurtikaram sadagamagunam sarvatmabhogaspadam | swarthanandaparam suvrudhiphaladam yogasthitadurlabham || dainyarthiprashamam chidambardhanam punyena sampaditam |bhooyatanmam putra pautra sukhasadvamshanu sanrakshanam ||53||

Vikasitamukhapadmacharunetre | parimalagandhavitanpushpamale || madhumati samaye madantaratma | samapavanam pikavachcharatvamustin ||54||

Kalaye hrudaye karunabharanam | bhratabhrutyamaham kratanityamaham | yaminaamavanam nijabhaktadhanam | suchiraapaghanam shreetakekighanam ||55||

Mayite karuna yadi sounsarana | shrunu me vachanam sharanadaranam | bhavato vadanam mahasam sadanam | viditam manasam kurutanniratam ||56||

Shrotanukolani namajjananamanadadayini cha sounskrutani| amreditani pranayodgatani tanmanjuvakyani mayashrutani ||57||

Papani yantu janatapakarani shighram | kamadayam shadivayogivaram vimuchya || doshaughatoola shikhinam chidambaresha | padaravindyugalam pratiyami turnam ||58||

Ayam nivasam kailasam sarvesmimaanava suram | twam chidambaradevesha sakshatpara shivam swayam ||59||

Eme sabhasadam siddham sanakadya maharshayam | twam chidambaradevesha sakshatprashivam swayam ||60||

Bhavatsatau saridgaurya kumaram shanmukhadayam | Twam chidambaradevesha sakshatparashivam swayam ||61||

Shreemadgurunaam varadikshitanam | chidambaranam prati maanamasti || tatpujaniyam hrudayambuje cha | surajite samput eva nityam ||62||

akshachhiven bhavata sahabhashanam melabdham puraa sukratmeva krutam mayakim || aachakpvadeva karunakara veetabhitestubhyam namo bhavaharaya chidambaraya ||63||

Chidambare mahadeve yogidheye paratmni | tasmindrhashtte jagannathe kimasmadadhikam varam ||64||

Nishpapoham niragnyano nirogosmi maheshwara || yatastwatpadayugalam drashttam munijanarchitam ||65||

Bhavobhavo bhavam drashttwa bhavantam bhavatarakam | hara shankar te poojamanisham karavannyham ||66||

Dwaram samaashritya vasanti kechit | prakarameke pariyanti bhaktya | viraajamanam samitau budhanam | bhagyen kechit pari darshayante ||67||

Kadanuvikshe kamaniyarupam | laxmyembikaya varaputraratnam | mahatsabhaya sthitamaagatanam sangham jananam bahutoshayantayai ||68||

Anandrupam sarasanulapam | nirvyaja kopam tanugandha lepam || agrhatadhupam havanasthayupam | kailasabhupam namanashtatapam ||69||

Kathamiha mochanam bhavaparamparaya vada me sakalashubhaspadam padayugam tava naumi vibho | sarasagunaukarapriya vachobhiranunaya mam | kathayati te katham bhuvijano bhavarogaharaam ||70||

Kim kim krutam purvamanekapunnyem | swapne maheshasse chidambarassya || mukhena charvatfhalapishtamishtam | dattam maya bhuktamaho vichitram ||71||

Vitatamanekadha tava charitramaho shubhadam | rachayati satwaram kavijanam sakalartiharam | sulalita hrudyepadyerachanairvachanairchiram | rachayitumutsukosmi krupaya paripalaya maam ||72||

Shantswantam hrudante niyamita manasam sounvasantam mahantam | santaapantam samantatprakatita charitam kantimantam shivam tam || kantodantamvadantam priyahita vachanirbhranti mutsarayamtam | santoanantam bhajantipramuditahridayaha santatam chintayantaha ||73||

Eshay bhaktatmavashay darhakashavakashay mahadashay || koshay keertergireeshay nagakeshay haste kalashay bhadram ||74||

He bhaktarakshyakar he dayalo | he deena santanaka he prasanna || he charulakshmee pramada suputra | swaptravat pa;aya mamananyam ||75||

Vibhrat twadeeya vitatotsavadayikantamutpuritana namarpita lochananam | sajjanmanam padayugam phalitam shritanam | sevechiram prachuratadwarabhagyalabdhye ||76||

Twatsannidhau nivasataam twayi bhaktibhajam | twatsevayyava satatam parivartitaanaam | tadwakhysaara manubhodhya tadacharaanaam | bhaghyam tadeva sukrutam cha tadeva saukhyam ||77||

Vinamita munijalam vishwabadhalavalam | vilasitasumamaalam vipralokaika palam | aghavanadavakilam havyavahanukulam | sadavana kruta shilam tam bhaje martyalilam ||78||

Salalita mruduganam satyadharmapradhanam | bhudajana bahumaanam poorna bhaghyadi daanam | bhavaharananidanam bhudajana bahumaanam poorna bhaghyadi daanam | bhavaharananidanam palitatyenta deenam | bhajat sudhiya yenam bhaktarakshavadhanam ||79||

Ayushyamaarogymudarasoukhyem suputra pautradi kulabhivruddhim || bhaktim cha vidyam cha virakti buddim pradehi me deva chidambaresha ||80||

Twadannyedevam na bhajami noonam | twamishttadevam bhavasi prabho me | twayishware bho mama chittavruttim | sthiradhivasam kuru yogigammya ||81||

Kiritahaaraangada kanknormi | katistha sootrakshata gandhavastraim || alankrutam kundalanoopuradhya shivam shivaya smara tam chiraya ||82||

Duswapnadosham mama durnimittam rogam cha hatyadi mahaughajalam | bhrashttam vinashttam vitatham visrushttam | kurmeesha dukleshavinasha shambho ||83||

Nityam dayaalo mayi te dayastu | vareva kantharpita ratna maala || twayishware me drudha bhaktirastu | bhaktena paadarpita manjariva ||84||

Satyam twameva rajatachala naayakosi | satyam twameva vrushabheshwara vaahanosi || satyam twameva girirajasutadhavoosi | satyam shivoosi drutamanusha vesha satyam ||85||

Paparannyedavanala pravadatam papadri shambhayudham | papam bhonidhivadava kruta maha papabhra zunzhanilam || papadwant divakaram shiva mahadevetinamadwayam | yagdityam bhavatiti sarvanigamaistenamani kirtaye ||86||

Dushtto hamagno hamapanditoham | khaloha malpoha makinchanoham || papohamishana krupamburashe | chidambarottaraya maamapayat ||87||

Saddivyakayam shamitantrayam | nigudhamaayam nija bhaktageyam sametarbharreyam shivamaprameyam | sannamadheyam sharanam vrajeyam ||88||

Sharanam bhava me sharanye shambho taranam te smaranam bhavamburaashe | kathanam mathanam samastapida nichayassyapi chidambaresha nunam ||89||

Naiva prabhavamabhivarnayitum samartha | santopi yassye nigamaanta vicharavanta || kantaabhiramavadanam karunaadrabhavam | pahiti sandrapulakam kathamambu vikshe ||90||

Saadhunaam mukhakairavendu kiranaam santosh vruddhipradam santraanaikaparaayanaam sumadhuram sachhandrika sannibham || saadram saaradayam samaanarahitam saddya

phalasravina | sarveshassye jayanti sadhuvadane sanmand hasam sadaa ||91||

Gaurivareti varadeti maheshwareti | chandravatansha mukuteti chidambareti || sambeti sandrakaruneti shiveti nityam | dhannya vadanti ya ime mama vandaniyaa ||92||

Hemna bhumna sushumayuvati sangamenati vidyalabhenaiva prabhavati yatha maanavo hrushttachitta || harshotkarsham vrajati hi tatha maanasam me mahesham | drushttwa drushttwa kimapi viratim naiti tasmat kadapi ||93||

Na vasati duritam durantakashttam | jalam,iva tigmakarena palwalaadau || yadi vasasi shive chidambareshe | hrudaya sada sadaye madiya daive ||94||

Surapagavarikrutabhisheke | sudhopamaanam shivalingamaasit || agatya bahyatpunaratra sarvai | sambhashamana sa chachara kopi ||95||

Idam mamaadrushattamaho vicharyam kim va bhavettatra vadeshattamarya || kada samayati daya tadiya | maateva balam paripatu kama ||96||

Yadadidevasse padaaravindam | sakrut smrutam sarvavishadashunnem || drushttam maya taadrushamaryapoojjyam | lokadinathasse chidambarasse ||97||

Rakshet kadapi sharanagata vatsaloosua | vishwasinam priyakaro varada shadishtta || ittyadi shabdhanichayam cha nishamya gaadham | vishwasitosmi sharanabhaya daayakesmin ||98||

Pavanaanalabhuvanaavani gaganena vidhunam | ganana nidhiyajanasthitatanuna jagadayanam | vapuridrashamabhiradhitumurarikruta mamaraistavarocheta prachuram kudharalaya madhuram ||99||

Falitapunnyetaponidhimashraye | madavanaya mudalasabhashanam | wajanadainyanivarana karanam | kimuta bhagyamidam mama sangatam ||100||

Jayadwibhutim | jagatam prasutim | vishalanitim | vijitabhiyatim || bhavasye hetim | mahaniyagitim | pranashttabhitim bhajatokshavitim ||101||

Tapobhirugraivrata danayaagai kruchhradiyogairapi darshaniya | yam saadhu raksha karunaya shambhum | martyarvatara sa hi tishttatiha ||102||

Mantavyapadam mahitaprasadam | kallyanavadam kalushapanodam || stotrabhinaadam sujanaanumodam | satamabhedam bhaja sadvinodam ||103||

Ahuya mam sadasi punnyevatam samuhe | supriti manjuvachanairapaniya chintam || maa ga bhayam bhaja mudam paricharaketi | santoshayishyeti kada sa chidambaresham ||104||

Rakshedidanim rajanau sa vesham | shwe vapi rakshedathava parashwa || pakshetra rakshedatha maasi rakshet pratikshanam cheti nirikshamaanam ||105||

Vignyapanam me shrunusadara san | vidhaya yaachenjali muthita san || agnyanato vaanavadhanato va | kratoparadha samupekshaniya ||106||

Karunyam mayi kuru sevake twadiye | dhyayeyam tava padayugmamurtihari || yadyanaatpratihata dushttakarmabandha | gachhanti shriyamapi muktimeva santam ||107||

Sadayam hrudayam twadiyamaarya kathayanti prathitam sadagameshe | sa karopi vilambanam kimartham mayi vishwasini raksha raksha shigrham ||108||

Sadbrahmanaughe sanakaditullye | vidhyotmaanam vimalang bhasa || bhaktairatruptya paridrushyamanam premanam nidhim me prayatobhivikshe ||109||

Padmanchitabhyam budhapujitabhyam | padmasanadairabhivanditabhyam || chakrabja vajrankushalanchanabhyam | shambho padabhyam pranatirmamaabhyam ||110||

Shonaprabhabhyam surasevitabhyam | sauvarnamanjiraviraajitabhyam || sabdhim sutabhyam namadishttadabhyam shambho padabhyam pranatirmamaabhyam ||111||

Yogindrahrutpadma talasthitabhyam | yogadipunnyairabhidarshitabhyam || devikarabhyam parighattatabhyam | shambho padabhyam pranatirmamaabhyam ||112||

Yaame yaame vilasati kala chittayoganubhuta | papotpapa prashamanavidau shitamaanormarichim || saaro daara varamunijanaanandadaanand rupa | poornaparnavadiha bhuvi sa viddi chaidambariti ||113||

Gandhalankrutafhala bhagamamalam smeraananaambhoruham | karunnyanchita vikshanam mrudugiram kantojwalanga shreeyam | auvarnottama ratnabhushanalasanma-llyambarabhrajitam | dhyayamo varadam chidambara mahadevam jagadwallabham ||114||

Payadasau satsadayo bhrusham mam | divyavataropratimaprabhavam | sampoojya devam yamativa bhaktya | bhavanti bhakta bahubhagyayuktam ||115||

Pravadata tamupayam bhaktavarya gragannya | mukulita karayugmo yachamanosmiyoham || bhavati mayi dayalu poojya mallarisurervitatasukratarashiryena shigrham mahesha ||116||

Saukhyam kurvan sarasavachasa bhodhayan bhaktibhavam | shlaghikurwan kavi shivakrutim dravayan paapajalam || shreelaxmyambatanayacharitam poorayan digvitane | bhaktanando jayatu nitaram pathakanam mukhagre ||117||

Iti shivashastrivirachitam shree bhaktanandstotram sampoornam shree chidambareshwararpanamastu || shreerjayatu | sarve janam sukhino bhavantu ||