Bilvashtak


Aham atma gudakesh sarvabhutashyasthitah |
ahamadhishcha madhyam cha bhutanamanta eva ch ||

F I R S T --- V E R S I O N

Tridalam trigunakaram trinetram cha triyayudham
Trijanmapapasamharam ekabilvam shivarpanam .. 1

Trishakhaih bilvapatraishcha hyachchidraih komalaih shubhaih .
Tavavapujam karishhyami ekabilvam shivarpanam .. 2

Koti kanya maha danam tila parvata kotayah
Kanchanam sheela danena ekabilvam shivarpanam ..3

Kashikshetranivasam cha kalabhairavadarshanam
Prayagamadhavam druishtva ekabilvam shivarpanamh .. 4

Induvare vratam sthitwa niraharo maheshwara
Naktam haoushyami devecha eka bilvam shivarpanam ..5

Ramalinga pratistha cha vaivahika krutam tatha
tatakadi cha santanam eka bilvam shivarpanam ..6

Akhanda bilva patram cha ayutam shiva poojanam
Krutam nama sahasrena eka bilvam shivarpanam ..7

Umaya sahadevesha nandi vahana meva cha
Bhasma lepana sarvangam eka bilvam shivarpanam ..8

Salagrameshu vipranam tatakam dasha koopayo
Yagyakoti saharacha eka bilvam shivarpanam ..9

Dantikoti sahasreshu ashwamedha shatakratau
Kotikanya mahadanam ekabilvam shivarpanam ..10

Bilvanam darshanam punyam sparshanam papa nashanam
Aghora papa samharam eka bilvam shivarpanam ..11

Sahasra veda patheshu brahma sthapana muchyate
Aneka vrata kotinam eka bilvam shivarpanam ..12

Annadana sahasreshu sahasropanayanam tatha
Aneka janma papani eka bilvam shivarpanam ..13

Phalashruti

Bilvashhtakamidam punyam yah patheth shivasannidhau.
Shivalokamavapnoti eka bilvam shivarpanam ..14

S E C O N D --- V E R S I O N

Tridalam trigunakaram trinetram cha triyayudham
Trijanmapapasamharam ekabilvam shivarpanam .. 1

Trishakhaih bilvapatraishcha hyachchidraih komalaih shubhaih
Shivapujam karishhyami ekabilvam shivarpanam .. 2

Darshanam bilvavruixasya sparshanam papanashanam
Aghorapapasamharam ekabilvam shivarpanam .. 3

Shaligrama shilamekam vipranam jatu charpayet
Somayagya mahapunyam ekabilvam shivarpanam .. 4

Dantikoti sahasrani vajapeya shatani cha
Kotikanya mahadanam ekabilvam shivarpanam .. 5

Akhanda bilva patrena pujite nandikeshvare
Shudhyanti sarvapapebhyo ekabilvam shivarpanam..6

Kashikshetranivasam cha kalabhairavadarshanam
Prayagamadhavam druishtva ekabilvam shivarpanamh .. 7

Laxmyastanuta utpannam mahadevasya cha priyamh
Bilvavruixam prayachchhami hyekabilvam shivarpanam.. 8

Mulato brahmarupaya madhyato vishnurupine
Agratah shivarupaya ekabilvam shivarpanam .. 9

Phalashruti

Bilvashhtakamidam punyam yah patheth shivasannidhau Sarvapapa
vinirmuktah shivalokamavapnuyath.