Shiv Panchakshar Stotra


kayan manasa budhadhya kevaliairindriyairapi |
yoginah karma kurvanti sangattyaktvamashuddhaye ||

Composed by Sri Adi Shankaracharyaji and is based on the moolamantra of Lord Shiva "Om Namahshivay". Each stanza starts with one of the five syllables: na, ma, shi, va and ya.

Nagendraharaya Trilochanaya
Bhasmangaragaya Maheshvaraya
Nityaya Shuddhaya Digambaraya
Tasmai Nakaraya Namah Shivaya . . [1]

Mandakini salila chandana charchitaya
Nandishvara pramathanatha Maheshvaraya
Mandarapushpa bahupushhpa supujitaya
Tasmai Makaraya Namah Shivaya . . [2]

Shivaya Gauri vadanabjavrunda
Suryaya Dakshadhvara Nashakaya
Shrinilakanthaya Vrushhadhvajaya
Tasmai Shikaraya Namah Shivaya . . [3]

Vasishhtha kumbhodbhava gautamarya
Munindra devarchita shekharaya
Chandrarkavaishvanara lochanaya
Tasmai Vakaraya Namah Shivaya . . [4]

Yakshasvarupaya Jatadharaya
Pinakahastaya Sanatanaya
Divyaya Devaya Digambaraya
Tasmai Yakaraya Namah Shivaya [5]