Shiv Tandav Stotra


Dnyanenatu tatvadnyanam esham nashitamatmanah |
teshamadityavajdnyanam prakashayati tatparam ||

Jatatavigalajjala pravahapavitasthale

Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam

Damad damad damaddama ninadavadamarvayam

Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam ..... 1

Jatakatahasambhrama bhramanilimpanirjhari

Vilolavichivalara ivirajamanamurdhani

Dhagadhagadhagajjva lalalatapattapavake

Kishorachandrashekhare ratih pratikshanam mama ..... 2

Dharadharendrana ndinivilasabandhubandhura

Sphuradigantasantati pramodamanamanase

Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi

Kvachidigambare manovinodametuvastuni .. ...3

Jatabhujangapingala sphuratphanamaniprabha

Kadambakunkumadrava praliptadigvadhumukhe

Madandhasindhurasphura tvagutariyamedure

Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari ... .. 4

Sahasralochanaprabhritya sheshalekhashekhara

Prasunadhulidhorani vidhusaranghripithabhuh

Bhujangarajamalaya nibaddhajatajutaka

Shriyai chiraya jayatam chakorabandhushekharah ... .. 5

Lalatachatvarajvala dhanajnjayasphulingabha

Nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam

Sudhamayukhalekhaya virajamanashekharam

Mahakapalisampade shirojatalamastunah ..... 6

Karalabhalapattika dhagaddhagaddhagajjvala

Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake

Dharadharendranandini kuchagrachitrapatraka

Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama ..... 7

Navinameghamandali niruddhadurdharasphurat

Kuhunishithinitamah prabandhabaddhakandharah

Nilimpanirjharidharastanotu kruttisindhurah

Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah ... .. 8

Praphullanilapan kajaprapajnchakalimaprabha

Valambikanthakandali ruchiprabaddhakandharam

Smarachchidam purachchhidam bhavachchidam makhachchidam

Gajachchidandhakachidam tamamtakachchidam bhaje ... .. 9

Akharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari

Rasapravahamadhuri vijrumbhanamadhuvratam

Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam

Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje .. ...10

Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamashvasa

Dvinirgamatkramasphurat karalabhalahavyavat

Dhimid dhimid dhimidhvanan mrudangatungamangala

Dhvanikramapravartita prachandatandavah shivah .. ...11

Drushadvichitratalpayor bhujangamauktikasrajor

Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh

Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh

Samapravrutikahsamam pravartayanmanahkada sadashivam bhaje .. 12

Kada nilimpanirjharinikujnjakotare vasanh

Vimuktadurmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh

Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah

Shiveti mantramuchcharan sada sukhi bhavamyaham ..... 13

Idam hi nityamevamuktamuttamottamam stavam

Pathansmaranbruvannaro vishuddhimetisantatam

Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim

Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam .. ...14