Chandrashekhar Ashtak


mam hi parth vyapashritya yeapi syuhu papyonayah |
striyovaishyastathashudraha teapiyantiparangatim ||

Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara pahimam
Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam .. 1

Ratnasanusharasanam rajatadishrunga niketanam
Sijnjinikruta pannageshvaramachyutana nasayakam
Kshipradagha puratrayam tridivalayaibhivanditam
Chandrashekharamashraye mama kim karishhyati vai yamah .. 2

Panchapadapa pushhpagandha padambujaduya shobhitam
Bhalalochana jatapavaka dagdha manmathavigraham
Bhasmadigdha kalevaram bhavanashanam bhavamavyayam
Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam .. 3

Mattvarana mukhyacharma krutottarimanoharam
Pankajasana padmalochana pujitanghrisaroruham
Devasindhu tarangasikara siktashubhra jatadharam
Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam .. 4

Yaksharajasa khambhagaksha harambhujanga vibhushhanam
Shailaraja sutaparishkruta charuvama kalevaram
Kshvedanila galamparashvadha dharinam mrugadharinam
Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam ..5

Kundalikruta kundaleshvara kundalam vrushhavahanam
Naradadi munishvara stuta vaibhavam bhuvaneshvaram
Andhakandhaka mashritamara padapamshamanantakam
Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam ..6

Bhashhajam bhavaroginam akhilapadamapaharinam
Dakshaya yagya rvinashanam trigunatmakam trivilochanam
Bhuktimuktaphalapradam sakalagha sangha nivarhanam
Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam .. 7

Bhakta vatsala machijntam nidhimakshayam haridamvaram
Sarvabhutapatim paratpara prameyamanuttamam
Somavarija bhuhutashanasomapanilakhakrutim
Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam .. 8

Vishva srushhti vidhalinam punareva palanatatparam
Sanharanta mapiprapanchama shesha loka nivasinam
Kridayanta maharnisham gananathayutha samanvitam
Chandrashekhara chandrashekara chandrashekara rakshamam .. 9

Mrutyubhita mrukandasunukruta stava shiva sannidhau
Yatra kutra cha pathennahi tasya mrutyubhayam bhavet
Purnamayura rogitamakhilatha sampada madaram
Chandrashekhara eva tasya dadati muktimayatnatah .. 10