Shiv Sukta


samam sarveshu bhuteshu tishantam parameshwaram |
vinashyatsvavinashyantam yah pashyati sa pashyati ||

Shancha me mayashcha me priyam cha menukaamashcha me

Kaamashcha me saumanasashcha me bhadram cha me shreyashcha me

Yasyashcha me yashashcha me bhagashcha me dravinam cha me

Yantaa cha me dhartaa cha me kshemashcha me dhritishcha me

Vishvam cha me mahashcha me samvichcha me

Gyaatram cha me suushcha me prasuushcha me

Siiram cha me layashcha ma ritam cha me mritam cha me

Ayakshmam cha meanaamayachcha me jiivaatushcha me

Diirghaayutvam cha meanamitram cha meabhayam cha me

Sugam cha me shayanam cha me suushhaa cha me sudinam cha me